Doa dan dzikir awal hari,atau pagi hari lengkap.

Doa dan dzikir awal hari,atau pagi hari lengkap.
Alloh SWT menciptakan Hari yang di Awali dengan pagi hari atau fajar yang begitu Indah.
Maka bersyukurlah karena kita masih bisa dipertemukan dengan pagi dan menikmati keindahan pagi.

Untuk menunjukan rasa syukur kita kepada sang pencipta adalah dengan selalu menjaga Alam sekitar dan memanjatkan Doa kpada Allah SWT.

Terdapat Sebuah doa yang dipanjatkan dipagi hari dan doa untuk menyambut datangnya awal hari , menyambut pagi hari dengan doa menjadi sebuah pengharapan hari yang kita lewati menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin dan hari esok menjadi menjadi lebih baik lagi dari hari ini.
Adalah termasuk Orang - orang yang merugi jika hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin.

Semoga hari ini kita bisa lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini, begitu seterusnya agar kita tidak tergolong ke dalam orang – orang yang merugi.

Sebuah peremohonan atau doa kepada Allah SWT  adalah inti dari semua ibadah.
Adalah janji Allah SWT  untuk  mengabulkan setiap doa kita tanpa membedakan pangkat dan kedudukan Manusia , semua  Manusia sama dihadapan Allah SWT.

Yang menjadi pembeda antara Manusia satu dan lainya adalah kadar keimanan seseorang terhadap Allah SWT dan cara beribadah kepadaNya.
Allah SWT sangat mencintai HambaNya yang selalu menyandarkan dan berserah kepada Allah SWT.

selalu berharp kepada Allah SWT adalah sebuah refleksi keimanan seseorang.
dengan berdoa seseorang telah mengakui bahwa tidak ada daya upaya terkecuali karena pertolongan Alloh SWT.
Maka dari itu berdoalah mohonlah hanya pada Allah SWT.

Awali hari - hari yang akan kita lalui dengan doa , Doa  - doa yang dianjurkan dibaca untuk mengawali sebuah hari , doa pagi hari dan doa mengawali segala kegiatan.
karena setiap kegiatan juga selalu diawali di pagi hari.

Berikut adalah beberapa doa yang dapat dipanjatkan untuk mengawali hari , agar awal hari atau pagi kita menjadi Indah dan penuh keberkahan disepanjang hari yang akan kita lalui.

Doa pagi Hari.
Doa awal hari,atau pagi hari lengkap.
Doa pagi hari menurut Imam An-Nawawi :

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺑِﻚَ ﺃَﺻْﺒَﺤْﻨَﺎ ﻭَﺑِﻚَ ﺃَﻣْﺴَﻴْﻨَﺎ، ﻭَﺑِﻚَ ﻧَﺤْﻴَﺎ، ﻭَﺑِﻚَ ﻧَﻤُﻮْﺕُ، ﻭَﺇِﻟَﻴْﻚَ ﺍﻟﻨُّﺸُﻮْﺭُ

Allahumma bika ashbahna, wa bika amsaina, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusyuru.

Artinya :
Ya Allah, dengan-Mu aku berpagi hari, dengan-Mu aku bersore hari, dengan-Mu kami hidup, dan e-Mu kami mati.
Hanya kepada-Mu kami akan kembali.(HR Abu Dawud, At-Turmudzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya).

Doa awal hari,atau pagi hari lengkap.

Doa Rasulullah SAW yang dibaca saat pagi hari.

ﺃَﺻْﺒَﺤْﻨَﺎ ﻭَﺃَﺻْﺒَﺢَ ﺍﻟﻤﻠْﻚُ ﻟﻠﻪِ، ﻭَﺍﻟﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ، ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَﺣْﺪَﻩُ ﻟَﺎ ﺷَﺮِﻳْﻚَ ﻟَﻪُ ﻟَﻪُ ﺍﻟﻤﻠْﻚُ ﻭَﻟَﻪُ ﺍﻟﺤَﻤْﺪُ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲْﺀٍ ﻗَﺪِﻳْﺮٌ، ﺭَﺏِّ ﺃَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺧَﻴْﺮَ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﻠَّﻴْﻠَﺔِ ﻭَﺧَﻴْﺮَ ﻣَﺎ ﺑَﻌْﺪَﻫَﺎ ﻭَﺃَﻋُﻮْﺫُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﻠَﻴْﻠَﺔِ ﻭَﺷَﺮِّ ﻣَﺎ ﺑَﻌْﺪَﻫَﺎ، ﺭَﺏِّ ﺃَﻋُﻮﺫُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻜَﺴْﻞِ ﻭَﺳُﻮْﺀِ ﺍﻟﻜِﺒَﺮِ، ﺃَﻋُﻮﺫُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَﺍﺏٍ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﻭَﻋَﺬَﺍﺏٍ ﻓِﻲ ﺍﻟﻘَﺒْﺮِ

Ashbahna wa ashbahal mulku lillahi wal hamdu lillahi, la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai‘in qadir.
Rabbi, as’aluka khaira ma fi hadzihil lailata wa khaira ma ba‘daha, wa a‘udzu bika min syarri ma fi hadzihil lailata wa khaira ma ba‘daha.
Rabbi, a‘udzu bika minal kasli wa su’il kibari. A‘udzu bika min ‘adzabin fin nari wa ‘adzabin dil qabri.

Artinya :
Kami dan kuasa Allah berpagi hari. Segala puji bagi Allah.
Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, dan tiada sekutu bagi-Nya.
Bagi-Nya segala kuasa dan puji.
Dia berkuasa atas segala sesuatu.
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan malam ini dan malam sesudahnya. Aku memohon perlindungan-Mu kejahatan malam ini dan malam sesudahnya.
Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu dari kemalasan dan kedaifan masa tua. Aku memohon perlindungan-Mu dari siksa api neraka dan siksa kubur.

Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk senantiasa berdoa setelah melaksanakan sholat subuh atau pagi hari, berikut adalah doanya Rasulullah SAW  :

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺇِﻧِّﻲْ ﺃَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﻋِﻠْﻤًﺎ ﻧَﺎﻓِﻌًﺎ، ﻭَﺭِﺯْﻗًﺎ ﻃَﻴِّﺒًﺎ، ﻭَﻋَﻤَﻼً ﻣُﺘَﻘَﺒَّﻼً

Allahumma inni as aluka ‘ilman naafi’aa wa rizqan toyyibaa wa ‘amalan mutaqabbalaa.

Artinya :
Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang manfaat, rejeki yang baik dan amal yang diterima.

Selain ketiga doa di atas kita juga dianjurkan membaca doa - doa yang terkandung  dalam  Al-Qur’an  :

Doa dan dzikir awal hari,atau pagi hari dari Al quran .

1. Membaca Ayat Kursi (Al – Baqarah:255)
Ayat kursi adalah ayat dari surat Al – Baqarah ayat 255 yang memiliki keutaman dan keajaiban tersendiri yang sangat luar biasa.

Berikut bacaan Ayat kursi:

ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻲُّ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡُ ﻟَﺎ ﺗَﺄْﺧُﺬُﻩُ ﺳِﻨَﺔٌ ﻭَﻟَﺎ ﻧَﻮْﻡٌ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻣَﻦْ ﺫَﺍ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳَﺸْﻔَﻊُ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﺈِﺫْﻧِﻪِ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﺃَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﺧَﻠْﻔَﻬُﻢْ ﻭَﻟَﺎ ﻳُﺤِﻴﻄُﻮﻥَ ﺑِﺸَﻲْﺀٍ ﻣِﻦْ ﻋِﻠْﻤِﻪِ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﻤَﺎ ﺷَﺎﺀَ ﻭَﺳِﻊَ ﻛُﺮْﺳِﻴُّﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺄَﺭْﺽَ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﺌُﻮﺩُﻩُ ﺣِﻔْﻈُﻬُﻤَﺎ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﻠِﻲُّ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ

Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim.

Artinya :
Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT yang hidup kekal lagi terus – menerus mengurus seluruh makhluk-Nya. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.

Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa – apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa – apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.
Kursi Allah meliputi langit dan bumi.
 Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS:AL-Bqoroh:255).

Keutamaan Ayat Kursi sebagai Doa
Adapun keutamaan - keutamaan dan Keajaiban Ayat Kursi yang kita ketahui adalah:

1. Ayat kursi adalah pemimpin dari ayat - ayat  Al Qur’an yang lainnya.

2. Ayat kursi merupakan ayat yang paling agung.

3. Ayat kursi merupakan kunci masuk surga, kunci mendapatkan jodoh, dan kunci mendapatkan rejeki yang banyak, melimpah, dan pastinya berkah.

4. Ayat kursi dapat melindungi kita dari setan, jin, dan sihir.

5. Barang siapa yang membaca ayat kursi terlebih dahulu sebelum berdoa maka doa yang ia panjatkan akan segera terkabul.

6. Jika kita membaca ayat kursi di pagi hari maka kita akan dilindungi sampai sore hari.
Dan jika kita membaca ayat kursi di sore hari maka kita akan dilindungi hingga pagi hari.

7.Barang siapa membaca ayat kursi sebanyak huruf yang terdapat didalamnya yaitu 170 huru ,maka insyaAllah pertolongan Allah sangat dekat ,dapat menunaikan segala hajatnya , dilapangkan pikiranya ,diluaskan rezekinya dan dihilangkan segala dukanya.
Kemudian pada Awal Hari atau pagi hari
Di Anjurkan juga untuk Membaca surat AL-Ikhlas ,Al falaq dan An-nass di setiap awal hari.

ﺑِﺴۡﻢِ ﭐﻟﻠَّﻪِ ﭐﻟﺮَّﺣۡﻤَٰﻦِ ﭐﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ
ﻗُﻞۡ ﻫُﻮَ ﭐﻟﻠَّﻪُ ﺃَﺣَﺪٌ
ﭐﻟﻠَّﻪُ ﭐﻟﺼَّﻤَﺪُ
ﻟَﻢۡ يَلِد والم يُلَدُ
ﻭَﻟَﻢۡ ﻳَﻜُﻦ ﻟَّﻪُۥ ﻛُﻔُﻮًﺍ ﺃَﺣَﺪُ

Bismillahirrohmanirrohiim
qulhuallahuahad
Allahusshomad
lamyalid walamyulad
walm yakulahu kufuwan ahad.

Artinya:
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemura lagi maha penyayang.
Katakanlah : “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.

Membaca surat Al – Falaq.

ﺑِﺴۡﻢِ ﭐﻟﻠَّﻪِ ﭐﻟﺮَّﺣۡﻤَٰﻦِ ﭐﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ
ﻗُﻞۡ ﺃَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺮَﺏِّ ﭐﻟۡﻔَﻠَﻖِ
ﻣِﻦ ﺷَﺮِّ ﻣَﺎ ﺧَﻠَﻖَ
ﻭَﻣِﻦ ﺷَﺮِّ ﻏَﺎﺳِﻖٍ ﺇِﺫَﺍ ﻭَﻗَﺐَ
ﻭَﻣِﻦ ﺷَﺮِّ ﭐﻟﻨَّﻔَّٰﺜَٰﺖِ ﻓِﻲ ﭐﻟۡﻌُﻘَﺪِ
ﻭَﻣِﻦ ﺷَﺮِّ ﺣَﺎﺳِﺪٍ ﺇِﺫَﺍ ﺣَﺴَﺪ

Bismillahirrahmaanirrahiim
Qul a'udubirobil falaq
min'syarrima holaq
wamin'syarri ghosiqin idzawaqob
wamin'syarri nafasati fil'uqod.
wamin'syarri hasidin idza hasad.

Artinya:
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Katakanlah : Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,
dari kejahatan makhluk-Nya,
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,
dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.

Membaca surat An – Naas.

ﺑِﺴۡﻢِ ﭐﻟﻠَّﻪِ ﭐﻟﺮَّﺣۡﻤَٰﻦِ ﭐﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ
ﻗُﻞۡ ﺃَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺮَﺏِّ ﭐﻟﻨَّﺎﺱِ
ﻣَﻠِﻚِ ﭐﻟﻨَّﺎﺱِ
ﺇِﻟَٰﻪِ ﭐﻟﻨَّﺎﺱ
ﻣِﻦ ﺷَﺮِّ ﭐﻟۡﻮَﺳۡﻮَﺍﺱِ ﭐﻟۡﺨَﻨَّﺎﺱِ
ﭐﻟَّﺬِﻱ ﻳُﻮَﺳۡﻮِﺱُ ﻓِﻲ ﺻُﺪُﻭﺭِ ﭐﻟﻨَّﺎﺱِ
ﻣِﻦَ ﭐﻟۡﺠِﻨَّﺔِ ﻭَﭐﻟﻨَّﺎﺱِ

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Qul a'u dzubirobinnas
malikinnas
illahinnas
min'syarril waswasil khonnas
aladzi yuwas wisufisudhurinnas
minal jinnati wannas.

Artinya:
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
Katakanlah :
Aku berlidung kepada Tuhan yang memelihara dan yang menguasai manusia.
Raja manusia.
Sembahan manusia.
Dari kejahatan atau bisikan syaitan yang biasa bersembunyi,
yang membisikkan kejahatan - kejahatan ke dalam dada manusia,
dari (golongan) jin dan manusia.

Ada beberap Hadist yang menerangkan dan menganjurkan untuk  Berdoa di Waktu Pagi diantaranya:

Firman Allah SWT dalam AL-Quran surat Ali Imron ayat 121 :

ﻭَﺇِﺫْ ﻏَﺪَﻭْﺕَ ﻣِﻦْ ﺃَﻫْﻠِﻚَ ﺗُﺒَﻮِّﺉُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻣَﻘَﺎﻋِﺪَ ﻟِﻠْﻘِﺘَﺎﻝِ ﻭَﺍﻟﻠّﻪُ ﺳَﻤِﻴﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ

Artinya:
Dan ingatlah, ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang.” (QS Ali Imron:121).

Sabda baginda Nabi Muhammad SAW:
Doa Nabi muhammad SAW untuk umatnya:

ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺑَﺎﺭِﻙْ ﻷُﻣَّﺘِﻰ ﻓِﻰ ﺑُﻜُﻮﺭِﻫَﺎ

Artinya:
Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya.”
Sepanjang hari diibaratkan bagi kehidupan manusia itu
ketika Pagi hari bagi seperti waktu muda dan akhir harinya itu seperti waktu tuanya.

Allah SWT berfirman dalam QS Al- Baqarah ayat 186 :

ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺳَﺄَﻟَﻚَ ﻋِﺒَﺎﺩِﻱ ﻋَﻨِّﻲ ﻓَﺈِﻧِّﻲ ﻗَﺮِﻳﺐٌ ﺃُﺟِﻴﺐُ ﺩَﻋْﻮَﺓَ ﺍﻟﺪَّﺍﻉِ ﺇِﺫَﺍ ﺩَﻋَﺎﻥِ ﻓَﻠْﻴَﺴْﺘَﺠِﻴﺒُﻮﺍ ﻟِﻲ ﻭَﻟْﻴُﺆْﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﻲ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺮْﺷُﺪُﻭﻥَ

Artinya:
Dan apabila hamba - hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat.
Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.
Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah - perintah-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.(QS Al Baqarah : 186)

Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini.
Tentang doa di pagi hari dan dzikir yang dianjurkan dibaca pada awal pagi atau pagi hari.
Doa dan dzikir awal hari,atau pagi hari lengkap.
Semoga kita senantiasa ditetapkan Iman dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
Amiin ya robbal'alamiin
sumber referensi NU online

0 Response to "Doa dan dzikir awal hari,atau pagi hari lengkap."

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel